Obchodné podmienky

 1. Obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu

  poggo

   

  Obchodné meno: Poggo, s.r.o.

  Sídlo: Bazová 2814/2, 040 22 Košice – mestská časť Vyšné Opátske

  IČO: 52 541 363

  DIČ: 2121060370

  IČ DPH: SK2121060370 

  Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 46846/V

  IBAN: SK74 7500 0000 0040 2762 7864

  Tel.: +421 905 141 395

  E-mail: kontakt@poggo.sk

  Web: www.poggo.sk

   

  (ďalej ako „Predávajúci“)

   

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Predávajúci ponúka prostredníctvom internetového obchodu poggo.sk (ďalej aj Internetový obchod) na predaj exkluzívne dizajnové textilné výrobky od slovenských umelcov, a to dámsku, pánsku a detskú odev, ako aj originály vybraných umeleckých diel (ďalej len Tovar).
  3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom Tovaru od Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu, a ktorá prostredníctvom Internetového obchodu vyplnila elektronickú objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania Tovaru (ďalej len Kupujúci). Kupujúcim môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ.
  4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva Tovar ponúkaný prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania.
  5. Podnikateľom je:
  6. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  7. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  8. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  9. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
  10. Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené Objednávkou v Internetovom obchode, sa riadia týmito obchodnými podmienkami (ďalej len Obchodné podmienky“), ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
  11. Elektronickou objednávkou (ďalej aj Objednávka) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webovom rozhraní Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania Tovaru, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa týchto Obchodných podmienok.

   

  1. Objednávka
  2. Objednávku môže vytvoriť registrovaný aj neregistrovaný Kupujúci prostredníctvom Internetového obchodu.
  3. Registrácia Kupujúceho sa uskutoční vytvorením užívateľského účtu, a to uvedením mena, priezviska, prezývky, e-mailovej adresy a zvoleného hesla užívateľa. Pre potreby Obchodných podmienok sa na registrovaného užívateľa vzťahujú ustanovenia o Kupujúcom. t.j. povinnosť pravdivého a úplného vyplnenia požadovaných údajov, a to e-mailovej adresy.
  4. Podmienkou platnosti Objednávky je pravdivé uvedenie všetkých údajov potrebných pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ako aj splnenie povinností a uplatnenie práv z nich vyplývajúcich alebo s nimi súvisiacich. Takými údajmi sú v závislosti od toho, či je Kupujúci Podnikateľ alebo Spotrebiteľ: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa bydliska/sídla, IČO (ak bolo pridelené), DIČ (ak bolo pridelené), telefónne číslo a e-mailová adresa. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
  • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke; alebo
  • Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo
  • Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo
  • nebolo možné potvrdiť Objednávku podľa týchto Obchodných podmienok; alebo
  • ak celková cena za objednaný Tovar vrátane prípadného poštovného nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu v lehote podľa týchto Obchodných podmienok; alebo
  • Predávajúci nemá na sklade alebo nevie inak zabezpečiť Tovar objednaný Kupujúcim.
  1. Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.
  2. Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.
  3. Predávajúci bezodkladne odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci prijal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čo sa považuje za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

   

  • Storno objednávky
  1. Kupujúci môže stornovať Objednávku aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred prijatím Objednávky podľa článku II. bodu 11. Obchodných podmienok.
  2. Kupujúci môže stornovať Objednávku v prípade vypredania objednaného Tovaru, na čo ho upozorní Predávajúci a oboznámi ho s nemožnosťou doručenia objednaného Tovaru podľa dohodnutých podmienok, kde uvedie najbližší odhadovaný možný termín doručenia objednaného Tovaru.

   

  1. Užívateľský účet
   1. Prístup k užívateľskému účtu Kupujúceho je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do užívateľského účtu.
   2. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
   3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského účtu Kupujúceho, a to predovšetkým v prípade jeho nevyužívania po dobu dlhšiu ako 3 roky či v prípade porušenia niektorej z povinností Kupujúceho spojenej s užívateľským účtom, či porušenia niektorej z povinností pre neho vyplývajúcej z Obchodných podmienok alebo konkrétnej zmluvy s Predávajúcim.
   4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
   5. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu ujmu, ktorá vznikne Kupujúcemu v dôsledku porušenia akejkoľvek jeho povinnosti podľa Obchodných podmienok.
  2. Kúpna Cena a poštovné
  3. Cena Tovaru je uvedená na webovej stránke Internetového obchodu. Všetky kúpne ceny budú navýšené o DPH v súlade s aktuálne platnými a účinnými právnymi predpismi v tejto oblasti.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien tovaru a poštovného. Konečná a záväzná cena pre Kupujúceho a poštovné sú uvedené v potvrdení Objednávky.
  5. Cena Tovaru nezahŕňa náklady na poštovné a hradí ho Kupujúci. Balné je započítané v cene za prepravu Tovaru. Colné a iné poplatky spojené s doručením Tovaru mimo územia Európskej únie znáša v plnej výške Kupujúci.
  6. Cena za dodanie tovaru:

  Slovensko

   

  Hmotnost do

  Cena

  Packeta

  1 kg

  2.8€

  Packeta

  2 kg

  3€

  Packeta

  3 kg

  5€

  Slovenská pošta

  0,16 kg

  3€

  Slovenská pošta

  0,36 kg

  4.5€

  Slovenská pošta

  5 kg

  5€

  Slovenská pošta

  10 kg

  5.5€

  GLS Kuriér

  6€

  Doprava zadarmo

  od 60€

  Dobierka

  +4€

  Česká Republika

   

  Hmotnost do

  Cena

  Packeta

  4 kg

  6€

  Slovenská pošta

  0,11 kg

  5€

  Slovenská pošta

  0,5 kg

  7€

  Slovenská pošta

  1 kg

  9€

  Slovenská pošta

  4 kg

  11€

  Doprava zadarmo

   

  od 60€

  Dobierka

   

  +4€

  1. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36 624 942, so sídlom 1039, 962 33 Budča je vo výške od €, pre Tovar dodávaný v rámci Slovenskej republiky. V prípade takto doručovanej objednávky, pri zakúpení Tovaru v hodnote nad 60,- € sa cena za dodanie tovaru neúčtuje.
  2. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom Packeta Slovakia s.r.o., IČO: 48 136 999, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestské časť Petržalka je vo výške od 8€, pre Tovar dodávaný v rámci Slovenskej republiky.
  3. K Tovaru zakúpeného Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra.
  4. Predávajúci môže poskytnúť na ponúkaný Tovar akcie a zľavy uvedené na Internetovom obchode.
  5. Kupujúcim registrovaným na Internetovom obchode môže Predávajúci poskytovať darčeky k zakúpenému Tovaru a zľavy nad rámec zliav uvedených na Internetovom obchode pre neregistrovaných Kupujúcich.
  6. Prípadné Ceny uvedené pri Tovare v akcii, s plošnými alebo osobnými zľavami platia len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného Tovaru, po stanovenú dobu alebo do oznámenia Predávajúceho o ukončení príslušnej akcie. Zľavy Tovaru v akcii, akčné ponuky ani prípadné osobné zľavy na základe zľavového kódu nemožno kombinovať a sčítať, ak o tom Predávajúci v konkrétnom prípade vopred písomne nerozhodne inak. Predávajúci si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upravovať či rušiť zľavové a akčné ponuky.
  7. Pred odoslaním Objednávky môže Kupujúci použiť zľavový kód, poskytnutý a v súlade s pravidlami Predávajúceho. Zľavový kód nie je možné uplatňovať opakovane, kombinovať s inými zľavami, uplatňovať na zľavnený Tovar či Tovar vo výpredaji.
  8. V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorej Kupujúci použil zľavový kód, Kupujúci má nárok iba na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré za Tovar v danom prípade skutočne uhradil.
  9. Ak Kupujúci nevyužije zľavový kód v čase jeho platnosti, nie je oprávnený požadovať od Predávajúceho kompenzáciu.
  10. V prípade, odstúpenia od zmluvy, pri ktorej Kupujúci využil marketingové množstevné akcie organizované Predávajúcim, v rámci ktorých môže popri ním zakúpeného (hlavného) Tovaru získať tiež vedľajšie Tovary za zníženú cenu alebo úplne zadarmo, nemožno na takéto vedľajšie Tovary (t. j. Tovar dodaný zadarmo či s akčnou zľavou) uplatňovať žiadne nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru a Predávajúci na tieto vedľajšie Tovary neposkytuje žiadnu záruku. Kupujúci je pri takomto odstúpení povinný vrátiť Predávajúcemu vždy hlavný Tovar, ako aj všetky vedľajšie Tovary, ktoré od Predávajúceho dostal podľa týchto Obchodných podmienok.

   

  1. Možnosti platby za Tovar
  2. Kupujúci môže uhradiť cenu za Tovar:
  • platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány používanej Predávajúcim, pričom tento spôsob platby Predávajúcim nebude spoplatnený;
  • on-line, t.j. bankovým prevodom na účet Predávajúceho, pričom tento spôsob platby Predávajúcim nebude spoplatnený;
  • v momente prevzatia Tovaru, ak je Tovar zasielaný na dobierku, pričom za doručenie Tovaru dobierkou bude Predávajúci účtovať okrem poplatku podľa Článku V. týchto Obchodných podmienok aj poplatok vo výške 4,- €, ku ktorému bude pripočítaná aj DPH v zmysle platných právnych predpisov.
  • Pre účely platby kartou alebo on-line sa cena považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho
  1. Ak Kupujúci hradí cenu za objednaný Tovar bankovým prevodom, cena musí byť uhradená do 3 pracovných dní odo dňa prijatia Objednávky Predávajúcim.
  2. Ak kúpna cena nebude uhradená v plnej výške za objednaný Tovar vrátane poštovného, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku Tovaru Kupujúcemu.

   

  • Dodacie podmienky a prevzatie Tovaru
   1. Pred odoslaním Objednávky si Kupujúci môže zvoliť spôsob dodania Tovaru. Tovar je dodaný v lehote podľa podmienok prepravcu, spravidla však do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania prepravcovi. Tovar je Kupujúcemu zasielaný na adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.
   2. Dodacia doba sa riadi údajom o dostupnosti Tovaru uvedeným v Internetovom obchode u konkrétneho Tovaru. Tovar, ktorý má Predávajúci skladom, je zvyčajne expedovaný do 10 pracovných dní po obdŕžaní Objednávky alebo platby ak je zvolená platba platobnou bránou alebo bankovým prevodom. Zvyčajná doba dodania Tovaru sa odvíja od prepravných alebo poštových služieb, no zvyčajne predstavuje 1 až 3 pracovné dni odo dňa expedície. Ak Predávajúci Tovar nemá na sklade, predpokladaná doba expedície a následné dodanie Tovaru predlžuje o dobu uvedenú v údajoch o dostupnosti Tovaru. O tom, že Tovar bol expedovaný je Kupujúci informovaný e-mailovou správou.
   3. Kupujúci je povinný Predávajúceho preukázateľne a včas informovať o zmene miesta dodania objednaného Tovaru alebo kontaktnej osoby; Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním Tovaru, ak bolo takéto dodanie Tovaru spôsobené z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti Kupujúceho.
   4. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je nutné opakované dodanie Tovaru alebo dodanie iným spôsobom, než ktorý bol zvolený v Objednávke, je Predávajúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s takým dodaním.
   5. V prípade platby Kupujúceho za objednaný Tovar platobnou kartou alebo on-line, bude objednaný Tovar vyexpedovaný až po uhradení celej kúpnej ceny vrátane ďalších nákladov (najmä poštovné), a to do 10 pracovných dní odo dňa úhrady.
   6. Tovar odoslaný Predávajúcim je Kupujúci povinný prevziať a v prípade úhrady kúpnej ceny dobierkou pred prevzatím zaplatiť zaň celkovú kúpnu cenu a poštovné.
   7. Kupujúci svojim podpisom pri prevzatí potvrdzuje, že zásielku s Tovarom prevzal v poriadku a nepoškodenú. Akékoľvek poškodenie zásielky, resp. poškodenie Tovaru (pokiaľ je viditeľné) musí Kupujúci uplatniť u osoby zabezpečujúcej doručenie zásielky, a to ihneď pri prevzatí zásielky. V takomto prípade môže Kupujúci prevzatie zásielky odmietnuť a musí ihneď, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dni kedy Kupujúci zásielku s Tovarom odmietol prevziať, informovať o tomto Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody na Tovare spôsobené prepravcom.
   8. Po prevzatí tovaru je Kupujúci oprávnený Tovar prezrieť, či nie je poškodený alebo vadný, teda nemá tvrdené vlastnosti (akosť, úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa) v rozpore s kúpnou zmluvou a ktoré boli prezentované v Internetovom obchode.

   

  • Vady Tovaru a nároky zo zodpovednosti z vád Tovaru (Reklamácia)
  1. Ak Kupujúci pri prevzatí alebo bezodkladne po prevzatí Tovaru zistí vady Tovaru, je povinný:
   • oznámiť jednotlivé vady Tovaru Predávajúcemu, v nasledujúci pracovný deň odo dňa prevzatia Tovaru e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo na adrese sídla Predávajúceho,
   • zaslať Tovar doporučene (nie na dobierku) na adresu Predávajúceho uvedenú v prvom odseku tohto bodu, a to na náklady Kupujúceho,
   • uviesť v zásielke podľa bodu 1.2. tohto článku dôvod uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru, poštovnú adresu Kupujúceho a priložiť doklad o nadobudnutí Tovaru.
  2. Predávajúci vybaví uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdŕžania Tovaru.
  3. Predávajúci nevracia poštovné ako ani náklady spojené s doručením Tovaru. Za prípadnú stratu Tovaru v čase jeho prepravy smerom k Predávajúcemu, Predávajúci nezodpovedá.
  4. V žiadnom prípade poskytnutia zľavy z kúpnej ceny pre vady Tovaru nie je možné neskôr uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
  5. Pre účely týchto Obchodných podmienok vadou tovaru nie je a Predávajúci nezodpovedá zapoškodenie Tovaru v dôsledku neodborných úprav, neprimeraného zaobchádzania, hrubého zanedbania starostlivosti o Tovar, užívania v rozpore s odporúčaním výrobcu, či návodom, alebo v dôsledku iných neodborných zásahov, okrem situácií, kedy také poškodenie spôsobil sám Predávajúci; poškodenie tovaru, mechanické poškodenie Tovaru; poškodenie Tovaru, ktoré vzniklo prekročením miery životnosti tovaru, užívaním či skladovaním Tovaru v nevhodnom prostredí, v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, či chemickými a mechanickými vplyvmi vlastnostiam Tovaru; poškodenie Tovaru v dôsledku živelnej udalosti či vyššej moci.

   

  VIII.A. Vzťah medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom

  1. Spotrebiteľ má právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
  2. Ak ide o chybu odstrániteľnú, Spotrebiteľ má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, alebo výmenu chybného Tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  3. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, Spotrebiteľ má právo na výmenu chybného Tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva Spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.
  4. Ak ide o iné chyby neodstrániteľné a Spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  5. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Spotrebiteľ. Predávajúci na nevhodnosť voľby Spotrebiteľa upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale Predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak Spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci.
  6. Predávajúci vydá Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  7. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného Tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúča sa požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má Spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
  8. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na naňho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  9. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

  VIII.B. Vzťah medzi Predávajúcim a Podnikateľom

  1. Ak ide o vadu odstrániteľnú, bude Tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Podnikateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny Tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr v súvislosti s touto chybou uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený vadný Tovar vymeniť za Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
  2. Po vybavení oprávnených nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa záručná doba predlžuje o dobu trvania vybavovania nárokov Podnikateľa. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa záručná doba nepredlžuje. Ak boli nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavené výmenou Tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru. Doba trvania vybavovania nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa počíta od nasledujúceho dňa po ich uplatnení až do dňa ich vybavenia, teda doby, kedy bol Podnikateľ povinný Tovar prevziať. O vybavení je Podnikateľ informovaný e-mailom, ktorý uviedol v Objednávke.
  3. Po vybavení uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru Predávajúci upozorní Podnikateľa na vybavenie týchto nárokov e-mailom a Tovar bude po vybavení zaslaný na adresu Podnikateľa.

   

  1. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru
  2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
  3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote, určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu, v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet, prostredníctvom ktorého Kupujúci hradil kúpnu cenu.
  4. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  5. Spotrebiteľ má za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
  6. Podmienkami pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Spotrebiteľom sú:
  • Tovar nesmie byť poškodený,
  • Tovar musí byť kompletný a zaslaný spolu s dokladom preukazujúcim jeho kúpu.
  1. Spotrebiteľ môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy elektronicky alebo písomne prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, zaslaného na e-mailovú alebo poštovú adresu Predávajúceho. Vzor formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zverejnený na webovej stránke Internetového obchodu.
  2. Reklamačný formulár musí obsahovať presnú špecifikáciu Tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresa Spotrebiteľa, podpis Spotrebiteľa, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu (pokiaľ požaduje úhradu vrátiť na iný účet, než z ktorého bola kúpna cena uhradená) a/alebo poštovú adresu, dátum.
  3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie (návodu, dokladu o zaplatení a pod.), a to zaslaním do sídla Predávajúceho. V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má Predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu, resp. preplatenie zníženia hodnoty Tovaru. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
  4. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia, ponúkaný Predávajúcim.
  5. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho bodu pred tým, ako mu je Tovar od Spotrebiteľa doručený.
  6. V prípade, že Spotrebiteľ nesplní niektorú z povinností, uvedených v tomto článku Obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázané platby Spotrebiteľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním Tovaru späť Spotrebiteľovi.
  7. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa Predávajúci ocitne v omeškaní s dodaním Tovaru a toto svoje omeškanie nenapraví ani v dodatočnej lehote 14 pracovných dní odo dňa, keď k tomu bol Podnikateľom vyzvaný.
  8. O spôsobe vrátenia Tovaru a kúpnej ceny platia primerane ustanovenia o Spotrebiteľovi. Podnikateľ však nie je v žiadnom prípade oprávnený od zmluvy odstúpiť len z dôvodu, pre ktorý to právne predpisy umožňujú Spotrebiteľovi.

   

  1. Záverečné ustanovenia
   1. Vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, podľa zmluvných strán najmä ustanoveniam zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.
   2. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
   3. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
   4. Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú v hlavičke týchto Obchodných podmienok.
  2. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho alebo stávajú účinnými a záväznými objednaním Tovaru ponúkaného Predávajúcim.
  3. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámili s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na Internetovom obchode, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
  4. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webovej stránke Internetového obchodu.
  5. Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 03.03.2023.

   

   

  Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

  Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Košický kraj

  Vrátna č. 3, 043 79 Košice I

  Odbor výkonu dozoru

  Tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55

  Fax č.: 055/622 46 95

  •