Obchodné podmienky

 1. Spôsob objednávania
 2. Povinnosti predávajúceho
 3. Povinnosti kupujúceho
 4. Ceny tovaru
 5. Dodacie podmienky
 6. Termín dodania
 7. Spôsob dodania
 8. Poštovné
 9. Zrušenie objednávky
 10. Reklamácie
 11. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie
 12. Zľavový kód

1. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@poggo.eu kde uvediete presný názovtovaru, veľkosť, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo: +421905141395, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky, aj telefonickú objednávku však následne musíte potvrdiť písomne (resp. vo forme e-mailu), inak objednávku nebudeme považovať za doručenú.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári . Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorá sa považuje za uzavretú zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim.. Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Uzavretím zmluvy spôsobom uvedeným v tomto odseku sa ako kupujúci zaväzujete zaplatiť cenu za objednaný tovar platnú v čase zadania objednávky.

2. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Kupujúcim sa zaväzujeme dodať: Druh a množstvo tovaru, v kvalite podľa popisu tovaru za kúpnuj cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tovar, ktorý zodpovedá normám, právnym predpisom a nariadeniam platným na území SR. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nezodpovedáme za: Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Za poškodenie zásielky zavinené poštou. Výber tovaru zákazníkom.

3. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje: Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad ich bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. 

4. CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo na úpravu ceny  v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výraznom náraste inflácie, ktoré majú dopad na ceny tovaru a predávajúci ich nemôže ovplyvniť. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností cena tovaru v prípade chyby v písaní v e-shope je cena uvedená pri potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné. Cena poštovného zodpovedá výške ceny za dopravu podľa výberu kupujúceho pri zadaní objednávky v časti doprava.

5. DODACIE PODMIENKY

Tovar expedujeme spravidla od 2-7 pracovných dní odo dňa doručenia platnej a úplnej objednávky, a po potvrdení e-mailom zadanej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti.

6. TERMÍN DODANIA

Dodacia lehota je najneskôr do 1 – 2 týždne po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, štandardná dodacia lehota je od 2-7 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky. V prípade, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť v poznámke objednávky aj dátum, dokedy by ste tovar potrebovali, aby sme Vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne, dodanie v lehote kratšej ako v zmysle predchádzajúcej vety však negarantujeme Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky na tel. č. : +421905141395 prípadne e-mailom na adrese: info@poggo.eu. Pri komunikácii uveďte číslo Vašej objednávky. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

7.SPÔSOB DODANIA

Objednaný tovar zasielame: 

 

 • slovenskou poštou (balík na adresu)
 • DHL kuriérom

8. POŠTOVNÉ

Výška poštovného za doručenie objednávky v hodnote do 60 EUR je účtovaná:

 • slovenskou poštou 3,90€
 • DHL kuriérom 10€

Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 60 EUR neúčtuje.

9. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 12 hodín. Podmienky zrušenia objednávky: Ak po odoslaní objednávky v priebehu 12 hodín zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Pri zrušení objednávky uveďte číslo objednávky. Zrušenie nám zašlite na: info@poggo.sk Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Rovnako máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

VRÁTENÉ ZÁSIELKY: Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom e-mailu, aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady spojené s opätovným zaslaním mu musíme znova účtovať v zmysle platného cenníka za dodanie tovaru.

10. REKLAMÁCIE

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom bez zbytočného odkladu informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Záručná doba na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Reklamácia sa vzťahuje len na: preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na: chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania a opotrebenia tovaru na chyby alebo spôsobené škody, ktoré vznikli nesprávnym používaním. Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel: Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve, akosti alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My Vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Doba vybavenia reklamácie: Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Stiahnúť reklamačný formulár

Stiahnúť formulár pre vrátenie tovaru

11. SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY A POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má  kupujúci akospotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa §  3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho , činí táto doba 12 mesiacov a 14 dní  mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu dvanásťmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba štrnásťdová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmluvy  v prípadch taatívne vymedzených  v § 7 ods.  zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru zákazníkom nesie zákazník, v právnom postavení spotrebiteľa. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom. PRAJEME PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

12. ZĽAVOVÝ KÓD

Zľavy alebo darčekové poukazy sa nedajú kombinovať s inými zľavami alebo akciami.
Zľavy alebo darčekové poukazy nie je možné vymeniť za hotovosť.

1