Podmienky ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:Poggo, s.r.o.
Sídlo: Bazová 2814/2, 040 22 Košice – mestská časť Vyšné Opátske
IČO: 52 541 363
DIČ: 2121060370
IČ DPH:  SK2121060370 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 46846/V
IBAN: SK74 7500 0000 0040 2762 7864
Tel.: +421 905 141 395
E-mail: kontakt@poggo.sk
Web: www.poggo.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ, ako predávajúci prostredníctvom internetového obchodu sprístupneného Prevádzkovateľom na webovej stránke www.poggo.sk (ďalej len „Internetový obchod“)  spracúva osobné údaje kupujúcich a fyzických osôb, ktoré na spracúvanie osobných údajov udelia súhlas (ďalej len „Dotknutá osoba“) v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (ďalej len Nariadenie“)a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a rozsah spracúvania osobných údajov

 1. Dotknutá osoba odoslaním objednávky cez Internetový obchod Prevádzkovateľa ako predávajúcehov súlade s Obchodnými  podmienkami Prevádzkovateľa, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska sú presné a pravdivé. Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.
 2. Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka resp. zakliknutím niektorého z tlačidiel „Prihlás sa na odber noviniek“, „Nepremeškaj novinky a zaujímavé články“, „Nepremeškaj novinky zo sveta umenia a zaujímavé články“, „Nepremeškaj nové dizajny“, „Chcem dostávať novinky Poggo mailom“, „Buď prvý, kto sa dozvie o novinkách v eShope“ prostredníctvom Internetového obchodu Prevádzkovateľa súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu zadanom vo formulári, a to e-mailová adresa alebo aj krstné meno, pohlavie, záujem o novinky určené pre deti a/alebo záujem o umenie.
 3. Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka resp. zakliknutím niektorého z tlačidiel „Mám záujem o ponuky Poggo“, „Nepremeškaj špeciálne ponuky a získaj okamžitú zľavu na celý nákup“, „Využi exkluzívne zľavy a ponuky, ktoré sme pre teba pripravili aj s našimi partnermi“ v Internetovom obchode súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo.
 4. Dotknutá osoba udelením súhlasu v zmysle predchádzajúcich bodov zároveň potvrdila, že dovŕšila 16 rokov veku. Pokiaľ Dotknutá osoba vek podľa predchádzajúcej vety nedovŕšila súhlas môže udeliť len zákonný zástupca.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je:
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Prevádzkovateľ a Dotknutá osoba, Prevádzkovateľ a osoba oprávnená prijímať plnenia v mene Prevádzkovateľa, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
 • súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia;
 • plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník);
 • oprávnený záujem, ktorý sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (najmä ochrana práv Prevádzkovateľa).

 

Spôsob a účel spracúvania osobných údajov

 1. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich získavanie, zhromažďovanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, vyhľadávanie, prehľadanie, poskytovanie prenosom, preskupovanie, kombinovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ako napríklad doručenie tovaru dohodnutého v Objednávke, vrátane neskoršej komunikácie (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o tovare Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu Dotknutej osoby. Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Zásad spracúvania osobných údajov môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Dotknutej osoby o jeho platobnej karte. Dotknutá osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba spracúvala na právnom základe podľa bodu 1. týchto zásad bude Prevádzkovateľ spracúvať aj za účelom zasielania noviniek a obchodných ponúk Internetového obchodu Prevádzkovateľa.
 2. Na základe súhlasu v zmysle bodu 2. týchto Zásad spracúvania osobných údajov môže Prevádzkovateľ osobné údaje v špecifikovanom rozsahu spracúvať výlučne za účelom zasielania noviniek týkajúcich sa Internetového obchodu Prevádzkovateľa, t.j za účelom priameho marketingu.
 3. Na základe súhlasu v zmysle bodu 3. týchto Zásad spracúvania osobných údajov môže Prevádzkovateľ osobné údaje v špecifikovanom rozsahu spracúvať výlučne za účelom zasielania obchodných ponúk týkajúcich sa Internetového obchodu Prevádzkovateľa, ako aj obchodných ponúk vytvorených v spolupráci s partnerom Prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 14., ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom, uvedeným v tomto bode, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Dotknutou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu spracúvania. Dotknutá osoba má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a  neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s predajom tovaru prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením jeho chodu.

 

Automatizované spracúvanie osobných údajov a profilovanie

 1. Prevádzkovateľ vykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov a to profilovanie. Profilovanie vykonáva použitím osobných údajov Dotknutej osoby na vyhodnotenie určitých osobitných znakov a charakteristík Dotknutej osoby, a to analýzu znakov Dotknutej osoby súvisiacich s osobnými preferenciami, záujmami, nákupným správaním. Profilovanie vykonáva Prevádzkovateľ výlučne pre skvalitnenie poskytovaných služieb, za účelom priameho marketingu, najmä vytvárania personalizovaných marketingových ponúk, analýzy nákupného správania Dotknutých osôb a prispôsobenia ponuky a sortimentu záujmom Dotknutých osôb.

 

Psedudonymizácia

 1. Prevádzkovateľ vykonáva aj pseudonymizáciu osobných údajov Dotknutých osôb a to tak, že nie je ich možné priradiť ku konkrétnej Dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií.

 

Prenos údajov do tretej krajiny

 1. Prevádzkovateľ bude vykonávať prenos osobných údajov poskytnutých Dotknutou osobou do tretej krajiny, a to Spojené štáty americké za účelom zabezpečenia spôsobov spracúvania osobných údajov podľa týchto Zásad spracúvania osobných údajov, poskytovateľom služieb: Google Analytics za účelom získavania štatistických údajov, Google Adwords za účelom reklamy, Wp Rocket za účelom analýzy a zabezpečenia rýchlosti stránky, Wordfence za účelom zabezpečenia systému Internetového obchodu proti hackerom, Braintree za účelom prevádzky platobnej brány, Yoast SEO za účelom SEO a analýzy,vykonávajúcim spracúvateľské úkony za účelom zabezpečenia prevádzky Internetového obchodu a marketingových aktivít Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Spracúvanie osobných údajov tretími osobami

 1. Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej pošte, a.s., za účelom doručenia tovaru v zmysle Objednávky. Treťou osobou, ktorá spracúva osobné údaje je aj subjekt podľa bodu 13. týchto Zásad spracúvania osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Dotknutej osoby pred ich protiprávnym spracúvaním.
 3. Prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Dotknutej osobe, nasledovné informácie:
 • identifikačné údaje Prevádzkovateľa sú uvedené v hlavičke týchto Zásad spracúvania osobných údajov,
 • účel ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 6. až 10. Zásad spracúvania osobných údajov,
 • zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 1. až 3. Zásad spracúvania osobných údajov,
 • osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám, uvedeným v bode 13. Zásad spracúvania osobných údajov,
 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade osobitnými právnymi predpismi, inak 5 rokov od zadania objednávky resp. udelenia súhlasu Dotknutou osobou,
 • Dotknutá osoba ma právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
 • Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Práva Dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba, ako osoba poskytujúca osobné údaje má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia nasledovné práva:

 

 • Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v bode 19. Týchto Zásad spracúvania osobných údajov

 

 • Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 • Právo na vymazanie (tzv. právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ten je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť spracúvaných osobných údajov;
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Prevádzkovateľ v prípade, ak to Dotknutá osoba požaduje, povinný informovať Dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

 • Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávanej na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

 • Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

 • Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe.

 

Informačná povinnosť Prevádzkovateľa

 1. Poskytovanie informácií Prevádzkovateľom Dotknutej osobe:
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie identifikujúce Prevádzkovateľa v rozsahu podľa hlavičky Zásad spracúvania osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, pričom tieto informácie poskytuje Prevádzkovateľ Dotknutej osobe bezodplatne.
 • Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 1. O obmedzení práv Dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

 

Používanie súborov cookies

 1. Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory alebo časti kódu, uložené v koncovom zariadení Dotknutej osoby (ďalej len Koncové zariadenie), ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Prevádzkovateľ prostredníctvom Internetového obchodu. Prostredníctvom súborov cookie si Internetový obchod uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Dotknutej osoby. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie webového rozhrania Internetového obchodu.
 2. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani spyware.
 3. Súbory cookie zabezpečujú, že počas návštevy Dotknutej osoby, zostane Dotknutá osoba prihlásená, položky zostanú v nákupnom košíku Internetového obchodu, Dotknutá osoba môže nakupovať bezpečne a Internetový obchod bude plne funkčný. Súbory cookie slúžia na to aby Dotknutým osobám poskytovali úplnú funkčnosť webovej lokality, prispôsobila používateľské prostredie, vykonávala analýzy a poskytovala prispôsobenú reklamu na svojej webovej lokalite, v aplikáciách a v bulletinoch na internete a platformách sociálnych médií.
 4. Internetový obchod používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v Koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z Koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení internetového prehliadača.
 5. Internetový obchod používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v Koncovom zariadení za účelom:
 • zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača webového rozhrania Internetového obchodu,
 • zapamätania navštívených miest webového rozhrania Internetového obchodu a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie,
 • zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do webového rozhrania Internetovéhoobchodu  vložia,
 • zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum a počet jednotlivých návštev Internetového obchodu, časový interval požívania a pod.),
 • zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.
 1. Internetový obchod používa nasledovné druhy súborov cookies: nevyhnutné cookies, výkonnostné/analytické cookies, funkčné cookies, marketingové/reklama/sledovanie cookies.
 2. Informácie získané zo súborov cookie Prevádzkovateľ nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Prevádzkovateľ nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.
 3. Súbory cookies je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z Koncového zariadenia odstrániť. Dotknutá osoba môže rozhodnúť zrušiť všetky súbory cookies, v takom prípade však môže nastať situácia, že Dotknutá osoba nebude môcť využívať všetky technické vlastnosti Internetového obchodu.
 4. V prípade nepoužívania súborov cookie Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie webového rozhrania Internetového portálu na Koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.

 

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03.02.2023.

 

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa

Dozor nad dodržiavaním povinností Prevádzkovateľa vykonáva orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice I

Odbor výkonu dozoru

Tel. č. 055/622 07 81

Fax č. 055/622 45 47